Oorsprong logo Scheveningen 3 haringen

<< < (5/7) > >>

Piet Es:
Wybe-M2 verwijst op 27.09.2008 naar de site Heraldry of the World. In een der topics daarvan komt ook het wapen van Scheveningen ter sprake. Men schrijft daar aldus:

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is ergens aan het begin van de 20e eeuw ontworpen. Het is niet historisch, Scheveningen is nooit een eigen gemeente geweest; het heeft altijd tot Den Haag behoord. Het wapen is waarschijnlijk ontleend aan het wapen van Enkhuizen en zou moeten duiden op het belang van de plaatselijke visserij.

Met name de opmerking over de oorsprong van het wapen ergens aan het begin van de 20ste eeuw is mijns inziens correct. Er bestaat een gekleurde plaat van 1887 waarop alle merktekens en kantoorvlaggen van de Nederlandsche Noord Zee-Visscherij zijn weergegeven. Geen enkele Scheveningse rederij voert daarop een vlag of een merkteken waarin drie haringen worden gevoerd. Sterker nog: boven de reeks Nederlandse rederijen met hun afbeeldingen treft men de vlaggen van verschillende Noordzee-landen aan alsmede de wapens van de verschillende vissersplaatsen en -steden van Nederland. En Scheveningen wordt aldaar afgebeeld met een schild met daarin, jawel: de Haagse ooievaar! Verder zijn twee bronnen van veel belang. De Riemer, een Haagse geschiedschrijver besteedde in 1730 in zijn driedelige reeks over Den Haag ook relatief veel aandacht aan Scheveningen. Maar met geen woord schreef hij over het bestaan van een wapen of iets dergelijks. Nog opvallender is het gegeven dat Vermaas in het totaal niet rept over een Schevenings wapen of dit ook maar afbeeldt. Verder is het opmerkelijk dat hij wel een tekst noemt die voorkomt op een grafsteen op de begraafplaats 'Ter Navolging' maar dat hij met geen woord schrijft over het daarop voorkomende wapen met drie haringen. Kortom: in Vermaas' tijd was dit wapen voor Scheveningen blijkbaar nog niet bestaand. En waarom niet? Wel, omdat Scheveningen geen lange historie heeft op het gebied van de grote haringvisserij. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw heeft de haring voor Scheveningen echt betekenis gekregen en pas aan het eind van die eeuw en verder doorlopend in de 20ste eeuw werd Scheveningen pas een koploper. Enigerlei reder of haringhandelaar heeft naar men mag veronderstellen - wellicht met het beeld van de eerdergenoemde grafsteen op 'Ter Navolging' voor ogen (zie eerder hierboven geplaatste foto) - begin 20ste eeuw die afbeelding overgenomen en in gebruik gesteld voor zijn handel. In hoeverre Enkhuizen model heeft gestaan blijft ook onduidelijk. Feit is dat de haringen op dat schild in de tegenovergestelde richting staan geplaatst. Wonderlijk blijft tot slot de vermelding in een Aardrijkskundig Woordenboek van 1847 dat dán het Scheveningse wapen met haringen al vermeldt. Maar datzelfde boek noemt ook het bestaan van een eigen Scheveningse vlag die echter nooit ergens anders gesignaleerd is geweest of is beschreven.

Piet Spaans   

demarico:

Hoe kunnen we Scheveningen nog meer afbreken,anderhalve haring met
een ooievaar hoe verzin je zoiets,ongelooflijk
gr.Cor

Piet Es:
Citaat van: schubbereet op 15-10-2008, 14:27:36

Ik meen me te herinneren dat de oorsprong van het wapen anders was.
Een en ander had te maken met de nieuwe mijnenveger, HR. MS. Scheveningen.
De toenmalige secretaris van de Hoge Raad van Adel, Mr. Schutte heeft zich er toen mee bemoeid, maar ik wist niet meer van de hoed en de rand.
Dus ik dacht, ik stuur een e-mail naar de Hoge Raad van Adel en vraag nog even hoe het zat.
Gisteren gevraagd en vandaag antwoord.
Schub

Geachte heer,
 
In 1984 bestond Scheveningen 700 jaar en één van de onderdelen van de festiviteiten was de indienststelling van de mijnenveger Hr. Ms. Scheveningen (M 855). Voor dit schip was oorspronkelijk een embleem voorzien, dat twee gekruiste haringen toonde, vergezeld van de Haagse ooievaar. Hierop ontstond nogal wat commotie onder de Scheveningse bevolking, die vrij algemeen het familiewapen van het uitgestorven geslacht De Huybert beschouwde als “het wapen van Scheveningen”. De omschrijving van dit wapen luidt: in azuur drie naar rechts zwemmende haringen van zilver; boven de kop van elke haring een kroon van goud. Rechts = heraldisch rechts, d.w.z. gezien vanuit de positie van degene die het wapenschild vasthoudt; voor de toeschouwer is dit links.
Er verschenen ingezonden brieven in diverse dagbladen en een handtekeningenactie werd opgezet; tenslotte kwam er zelfs een Kamervraag. Uiteindelijk leidde één en ander ertoe, dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente ’s‑Gravenhage in Raadsvoorstel 136, d.d. 23 maart 1984 besloten hebben het familiewapen van het uitgestorven geslacht De Huybert te erkennen als het (dorps)wapen van Scheveningen.
Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het vaststellen van een officieel wapen, daar Scheveningen deel uitmaakt (en altijd gemaakt heeft) van de gemeente ’s-Gravenhage. Wel werd tegemoetgekomen aan een breed gedragen gevoel onder de Scheveningse bevolking, dat dit wapen vanouds “hun” wapen was. Zelfs het embleem van de mijnenveger Hr. Ms. Scheveningen is kort daarop door de toenmalige minister van Defensie, mr. J. de Ruiter, bij besluit D 84/236/41010. d.d. 24 april 1984 gewijzigd volgens bovengenoemde omschrijving.
In de hoop U hiermee voldoende geďnformeerd te hebben,
 met vriendelijke groet,
 
Mr. E.J. Wolleswinkel
secretaris van de Hoge Raad van Adel
Hoge Raad van Adel
Bezoekadres (op afspraak): Nassaulaan 2B, 2514 JS Den Haag
Postadres: Postbus 16325, 2500 BH Den Haag
Telefoon: 070-3614281 / Fax: 070-3631712
Website: www.hogeraadvanadel.nl


Beste Demarico,

Het door jou afgebeelde logo is datgene, wat door de toenmalige minister van Defensie is vervangen door het door ons hier besproken en aan ons bekende Scheveningse wapen (zie vet afgedrukte tekstgedeelte). Het is dus gelukkig en voor zover mij bekend nu niet meer bestaand. Met groet,

Piet Spaans

Piet Es:
Bij een kort onderzoek naar de familie De Huybert - waarvan het familielid P.A. de Huybert in 1780 werd begraven op het Scheveningse kerkhof 'Ter Navolging' - kwam ik het volgende tegen:

Cornelis Jansz. de Huybert bijgenaamd de Harinckman gestorven voor 1526 hij was schepen van Zierikzee en getrouwd met Dinge Ye Witte Yessendr.

Daarmee is een bepaalde relatie tussen P.A. de Huybert en het wapen op zijn grafsteen min of meer verklaard. Niet duidelijk is op grond waarvan de bijnaam 'Harinckman' binnen deze familie kwam. Bij navraag aan het archief van Kruiningen (gemeente Reimerswaal) is gebleken dat er geen relatie bestaat tussen deze plaats en een wapenschild waarin haringen voorkomen. Evenmin bestaat er een aantoonbare relatie tussen de Zeeuwse familie De Huybert en het dorp Scheveningen.

Piet Spaans

roker:
Ik ben in het archief van de Gem Den Haag weer eens wat tegen gekomen .

Vaandel van vermoedelijk de Scheveningse schutterij, 1788. Afgebeeld is het wapen van Scheveningen

krijg de foto niet binnen . Kijk hier maar . Klikken op de foto en hij word groter en even door klikken naar 2 .

http://www.gemeentearchief.denhaag.nl/FM_ARCHIMEDES/ResultaatZoekopdracht.aspx?gereed=true&segmenten=FOTO&aantal=2000

 

Navigatie

[0] Berichten index

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina